Om Sødisbakke

Sødisbakke er et specialpædagogisk bo- og aktivitetstilbud under Region Nordjylland med ni specialiserede boafdelinger, dagtilbud og en række serviceafdelinger.

Botilbud

Sødisbakke er et bo- og aktivitetstilbud til voksne mennesker med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Der er tale om borgere, der har behov for omfattende hjælp og støtte til alle daglige gøremål. Sødisbakke udbyder 126 døgnpladser fordelt på ni specialiserede afdelinger i udkanten af Mariager. Der foretages altid en grundig udredning af den pågældende borgers individuelle behov og ressourcer i tæt samarbejde med Regionens konsulenter før det besluttes, om borgeren opfylder betingelserne for at få anvist en ledig bolig på Sødisbakke. Alle beboere har deres egen lejlighed, så de får tid og plads til at udvikle sig i rolige og trygge omgivelser uden alt for mange forstyrrelser i dagligdagen. Det betyder også, at beboerne altid har mulighed for at lukke døren ind til deres lejligheder uden yderligere indblanding fra personalet eller andre medbeboere.

Arbejds- og aktiveringstilbud

På Sødisbakke udbyder vi en bred vifte af forskellige beskæftigelses,- samværs- og aktivitetstilbud under hensyntagen til den enkelte beboers individuelle ressourcer og personlige interesser. Beskæftigelsestilbuddene giver desuden beboerne mulighed for at arbejde i trygge og velkendte rammer på Sødisbakke. Det kan fx være på vores dagcenter eller på en af vores fire serviceafdelinger (administration, køkken og kost, teknisk afdeling eller vaskeri og rengøring). I enkelte tilfælde kan arbejdsopgaverne også være direkte tilknyttet til det enkelte botilbud.

Sødisbakke har som bo-, arbejds- og aktiveringstilbud mulighed for at skabe et bredt og varieret udbud af forskellige aktiveringstilbud til støtte for mennesker uden tilknytning til ordinære beskæftigelsestilbud. Der er bl.a. tale om arbejdsopgaver i vores køkken eller inden for vask og rengøring. Andre aktiveringstilbud kan være tilknyttet Mariager Ridehal, der hører under Sødisbakke eller Bøgely, der er et nedlagt landbrug med hestehold og brændefremstilling. Disse aktiveringstilbud minder mere om fritidsaktiviteter end ordinært arbejde, da flere af beboerne oplever, at arbejdet smelter sammen med deres personlige fritidsinteresser.

Undervisning

Vi har mulighed for at oprette en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse til beboere under 25 år med særlig fokus på indlæring af sprog inden for totalkommunikation i vinterhalvåret. Formålet med ungdomsuddannelsen er, at give vores yngre beboere mulighed for at opnå personlige, sociale og faglige kompetencer, så de kan opretholde en selvstændig og aktiv livsførelse ud fra egne ønsker og ressourcer. Den unge kan påbegynde den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse indtil de fylder 25 år.

Udfordrende og lærerige fritidsaktiviteter

På Sødisbakke er spændende og udfordrende fritidsaktiviteter en stor del af den socialpædagogiske hverdag og praksis. Derfor samarbejder vi også løbende med pårørende, kontaktpersoner og værger om at skabe et så bredt og varieret udbud af fritidsaktiviteter som muligt, der bidrager til den generelle trivsel og livsførelse for alle beboere på Sødisbakke, og som tilgodeser deres individuelle ønsker og personlige interesser.

Fritidsaktiviteter på og udenfor Sødisbakke

Vores beboere kan selv vælge mellem en række forskellige fritidsaktiviteter både på og udenfor Sødisbakke. Det kan fx være dagsudflugter til Mosely eller ridning hos Mariager Rideklub samt deltagelse ved diverse koncerter og andre kulturelle arrangementer. Sødisbakke er en del af et større fællesskab, der hvert år samarbejder om at arrangere forskellige festivaler med besøgende fra nær og fjern. Vores aftenskole udbyder desuden en lang række aktiviteter under hensyntagen til fritidslovgivningen, herunder diverse undervisningstilbud samt IT- og bagningskurser.

Økonomi

De fleste af Sødisbakkes beboere er tilkendt pension. Betaling for husleje opkræves for tilbud oprettet efter § 108 af beboernes betalingskommune. Husleje i boliger oprettet efter almenboliglovens § 105 opkræves af boligforeningen. I den forbindelse kan der ansøges om boligstøtte. Der er mulighed for tilkøb af kost, vask og rengøring.

Området for Voksne med Udviklingshæmning - Sødisbakke

Tlf.:

97 64 57 00

9550 Mariager